Här nedan finns några av de insändare som publicerats i tidningarna

 

Kyrkan mitt i byn

Jag minns min barndoms sockenkyrka i Västergötland som om somrarna ringde varje morgon klockan 7 och varje kväll klockan 19. Särskilt stämningsfullt på lördagen inför helgen. Gräsmattan var klippt runt vårt hus, rabatterna prunkade och grusgången krattad. Man tog helg. Lutade sig tillbaka. Kände en inre frid.

Så är det också på Gotlands landsbygd idag. Kyrkklockorna i de medeltida kyrkorna ringer under sommaren. Som skapar stämning för de boende och för dem som besöker ön.

Så ock i Visby där Domkyrkans mäktiga klockor påminner om högmässan om söndagarna. En klockklang som ger skön stämning över den medeltida staden. Liksom de mjuka klockslagen var timme och klockspelet klockan 12. Inget man direkt tänker på, men finns där i luften som en del av miljön.

Kyrkan mitt i byn är den självklara medelpunkten ända sedan medeltiden. Här har man samlats i helg och söcken. Här har man samlats i glädje och sorg. Här har man samlats att njuta musik. Här har man samlats till gudstjänst.

Ingen byggnad är mer bestående genom tiderna än kyrkan mitt i byn.

Alla Gotlands 92 medeltida kyrkor hålls i gott skick genom Samfälligheten Gotlands kyrkor. Här och var på ön ser vi byggnadsställningar för restaurering både utvändigt och invändigt. Gamla väggmålningar tas fram. Krucifix, altarskåp och glasfönster tas omhand. En unik kulturskatt är våra kyrkor som också skulle kunna vara ett världsarv.

Medlemskapet i Svenska kyrkan är viktigt eftersom det just på Gotland bidrar med extra medel för att hålla kyrkorna i gott skick. Varje peng behövs för nödvändiga renoveringar.

Kyrklig Samverkan i Visby Stift är den enda gruppering i det stundande kyrkovalet som bara finns på Gotland och kan därför koncentrera sig på att verka för att utveckla kyrkan i sina många delar som en ansvarsfull kraft i samhället.

Kyrkan mitt i byn är att ta historien in i framtiden.

Lennart Lindgren

Kandidat i Kyrkovalet för Kyrklig Samverkan i Visby Stift

 

Musik skall byggas utav glädje

Av glädje bygger man musik – så sjunger Lill Lindfors redan 1978. En älskad låt än idag. Musik skapar glädje. Det kan vi alla hålla med om.

Så är det ock i kyrkan med sitt stora utbud av musik året runt: psalmsång, körsång, lunchmusik och konserter. Ett utbud som ständigt måste underhållas för att vara levande. Det kräver planerade satsningar nu och framöver.

I alla tider har sång och musik fyllt kyrkorummen. På Gotland ända sedan medeltiden i våra 92 medeltida kyrkor. Körsång och musik under 800 år, det är ganska oslagbart. Ständigt lockar musiken åhörare. En njutning och en avkoppling i ett rum med högt i tak.

Men musiken och körerna kräver duktiga engagerade körledare och kantorer. Här behöver Svenska Kyrkan kraftsamla för att aktivt locka inte minst yngre personer att välja utbildning med inriktning på kyrkomusik och körsång. Att också locka unga och äldre att dras in i den härliga gemenskap som körerna innebär. Att få utöva musik som bygger glädje. Professionella utövare krävs, men i hög grad också personer som ideellt engagerar sig i körsång på många nivåer. Barnkörer känns särskilt angelägna att satsa på. Att tidigt grundlägga intresse för sång och musik. Ett intresse för hela samhället.

Vår grupp i det kommande kyrkovalet – Kyrklig Samverkan i Visby Stift – lyfter fram kulturen i dess många former där kyrkorummet är en naturlig scen. En viktig och påtaglig del av kulturen är musik och körsång som alla kan ta del av. Att samlas i kyrkan som är öppen för envar där man kan få uppleva glädjen i musiken tillsammans med stillheten i kyrkorummet. En unik scen i en unik atmosfär. I en orolig värld är kyrkan en tillflykt och en trygghet som alla kan få del av. Där musiken kan förstärka upplevelsen och skapa glädje.

Kyrklig Samverkan i Visby Stift satsar på att göra kyrkan och kyrkorummen tillgängliga för alla. Att upptäcka kyrkorummen i en kyrka som alltid finns när Du känner behov av lugn och frid, ibland förstärkt av den flödande musiken.

Linnéa Tibell

Kantor och körledare

Kandidat i kyrkovalet för Kyrklig Samverkan i Visby Stift

 

Barn och unga är framtiden – 16-åringar får rösta                 

KYRKOVALET

Barn och unga är framtiden. Så brukar det sägas och så är det förstås. Men barn och unga är framför allt nu. Just nu i familjen, i skolan, i samhället.

FN:s Barnkonvention slår fast att barnets bästa alltid skall komma i främsta rummet och att barn skall få komma till tals i frågor som rör dem.

Äntligen har Sverige gjort Barnkonventionen till svensk lag. Dags att gå från ord till handling. Att skapa förutsättningar för barn och unga att komma till tals. Därför att barn är kloka och klarsynta.

Barbro Lindgren uttrycker det så fint i sin tonsatta dikt Vi är blommor: Vi är barn och vi är många/Vi är jordens salt/Lyssna till oss vi är starka/vi kan allt/ja, vi kan allt.

Det är barnen som drabbas värst av krig och våld. Det är orättvist. För barn startar inga krig. Barn är beroende av vuxenvärlden och har rätt att ställa krav. Här kan kyrkan agera lokalt och internationellt.

Barn och unga måste få känna sig behövda. Få känna glädje. Få känna framtidshopp. Så viktigt när vi idag tvingas se hur den psykiska ohälsan breder ut sig bland unga. Tungt att åse i ett rikt demokratiskt samhälle. Här måste alla hjälpas åt. Så ock kyrkan.

Kyrkan tar redan ansvar. I församlingarna finns barngrupper för lek och sång, barnkörer och ungdomskörer och förskola. Konfirmationsverksamhet som lockar många till gemenskap med goda tankar om liv och religion. Kyrkans diakonala verksamhet är tillgänglig för unga som känner oro i livet. Kyrkan har en kristelefon öppen för alla.

Till beslut som tas i de kyrkliga organen fogas en barnkonsekvensananys för att klargöra hur barn påverkas. Här ligger kyrkan i framkant.

Runt 65% av gotlänningarna är medlemmar i Svenska Kyrkan. En styrka och en kraft för att också kunna bistå i samhället. Kom ihåg att i kyrkovalet får alla medlemmar som fyllt 16 år rösta. Också här ligger kyrkan i framkant.

Kyrklig Samverkan i Visby Stift vill verka för allt detta och utveckla det vidare. Att sätta barn och unga i centrum. Att stärka deras röst för att påverka.

Därför är det viktigt att rösta i Kyrkovalet den 19 september. Gör det!

Linnéa Tibell

Körledare och kantor

Lennart Lindgren

Fd generalsekreterare Rädda Barnen

Kandidater för Kyrklig Samverkan i Visby Stift

 

Utlandskyrkan är viktig

Inger Harlevi lyfter i en insändare vikten att stå upp för SKUT. Alltså Svenska kyrkan i Utlandet.

Svenska kyrkan finns i ett 40-tal länder runt om i världen. I stora städer och på turistorter. Genom åren har denna närvaro visat sig viktig för svenskar som arbetar på orten för att känna hemkänsla, ta del av svenska tidningar, få uppleva en varm gemenskap och få fira gudstjänst. Men också för turister är Svenska kyrkan en trygghet när problem dyker upp, liksom för att få en stunds sällskap och ta del av allehanda aktiviteter.

Utlandskyrkan har cirka 1 miljon besökare vart år. Personal besöker svenskar på sjukhus, i fängelse, på båtar och i hem. Är tillgängliga i kris. Tusentals ungdomar finner gemenskap i den öppna verksamheten. Kyrkan blir som ett extra hem för många. Svenska kyrkan i utlandet är ett socialt nätverk som verkligen behövs och är av största vikt.

Men inte bara allt detta. SKUT är också en angelägenhet för Visby Stift eftersom Biskopen har tillsyn över utlandsförsamlingarna. Ett uppdrag som kräver tid och engagemang.

Tyvärr har vi, liksom Inger Harlevi, kunnat notera att kyrkans ledning i Uppsala har en njugg inställning till SKUT med minskande anslag till verksamheten. Vi kan inte förstå denna inställning med tanke på utlandsförsamlingarnas viktiga uppgift runt om i världen. Man blir inte bara bedrövad, man ilsknar till. Det är ju i stället en styrka för Svenska kyrkan att också finnas ute världen för oss alla när det kan behövas.

Det råder ingen tvekan om var vår grupp står - Kyrklig Samverkan i Visby Stift. Vi kommer att driva på kyrkans ledning i Uppsala för en fortsatt rejäl satsning på utlandskyrkan, därför att den är angelägen av många skäl. Och vi gör det gärna i samverkan med andra grupperingar.

Det finns inga motsättningar att aktivt arbeta både för församlingarna på Gotland och församlingarna ute i världen. Kyrkan är världsvid. Om det kan vi alla känna stolthet.

 Lennart Lindgren

Kandidat för Kyrklig Samverkan i Visby Stift


Låt kyrkan vara en tillgänglig kyrka!

Många, kanske de flesta (?), besök sker i kyrkan när det inte är gudstjänster. Många vill komma in för att tända ett ljus, sätta sig ner för andhämtning, lyssna på tystnaden och efterklangen på sin egna tankar i kyrkorummet eller minnas en god upplevelse i kyrkan. Det egna besöket när det passar bäst för en själv har blivit ett vanligt inslag i det nutida kyrkolivet. Och ett ensamt besök i kyrkorummet har så mycket att ge!

MEN, allt för ofta finns det hinder. Många av kyrkorna är låsta. Det måste vara enkelt att ha dem öppna, så har de varit i århundraden och många av Gotlands kyrkor är nu öppna dygnet runt. Dock viktigt att ta bort värdefulla inventarier. Men det är inte bara de låsta dörrarna, det måste vara möjligt för en rörelsehindrad att besöka kyrkan med rullstol, rullator eller bara kryckkäpp att besöka kyrkan. Höga trösklar och entréer som har höga trappsteg måste bort! Länsstyrelsen vill ofta ha de kvar av kulturhistoriska skäl men tillgänglighetslagstiftningen måste väga tyngre! Att bli hänvisad till en bakdörr eller en inifrån låst dörr i koret är oacceptabelt. Likaså måste det finnas möjlighet att öppna dörrarna utan att vara atlet. Kan man ordna entréerna i köptemplen på kvarteret Stenhuggaren kan vi lösa det på landsbygdens kyrkor, bara viljan är tillräcklig. Och det är den hos oss i nomineringsgruppen Kyrklig samverkan.

Likaså är kyrkogårdars utformning och grindar in till kyrkogårdarna svåröverkomliga hinder på många ställen. Grusgångar, vackert krattade men utan bärighet för en rullator eller kryckkäpp, hör inte hemma i dagens värld. På somliga ställen hänvisas man till den entré begravningsbilen kommer med sin bil. Den vägen kan vi ta vid det slutgiltiga besöket, nu vill vi komma in huvudentrén!

Att fortsätta arbetet med att göra kyrkomiljöerna tillgänglig för alla, utan en servicepatrull omkring sig, är en viktig fråga för oss i kyrklig samverkan!

Våra valsedlar finns tillgängliga i vallokalerna och kan rekvireras genom vår FaceBook-hemsida eller www.kyrkligsamverkan.se

Håkan Jonsson, Fröjel


Kyrkoval 19 september

Det är mindre än en månad till kyrkovalet, vem vill du skall vara din representant i olika organ?  Kyrklig Samverkan i Visby Stift är en nomineringsgrupp med nästan 50 olika kandidater till olika organ inom stiftet och till kyrkomötet på nationell nivå.

Vi är en grupp som har vår förankring i många av de gotländska församlingarna, en ren Gotlandsgrupp som vill lyfta fram det unika arv som finns i våra gotländska kyrkor och församlingar.

I kyrkoordningen lyfts fyra punkter fram att fira GUDSTJÄNST, bedriva UNDERVISNING utöva DIAKONI och MISSION det är grundläggande för vår kyrka här på vår ö, i vårt land och i den världsvida kyrkan.

Tycker du det är viktigt så är vi beredda att arbeta för detta i våra Gotländska församlingar, stift och i kyrkomötet.

Vill du veta mer se på vår hemsida www.kyrkligsamverkan.se

För Kyrklig Samverkan i Visby stift

Peder Fohlin Fole

Matilda Ericsson Boge

Johan Aronsson Fårö

Birgitta Forsblom Hellvi

Ragnar Håkansson Väskinde

Pia Toftenius Etelhem

Frans Brozén Fårö

Gunnel Larsson Eskelhem

Johan Asplund Sproge

Ola Björkqvist Tofta

Anne Ståhl Mousa Lummelunda

Anette Wilén Tofta

 

Kyrkan behöver dig!

Det är snart dag för kyrkoval, vem skall du då rösta på?

Kyrklig Samverkan i Visby stift är det gotländska alternativet, vi värnar om levande kyrkor i våra församlingar där människor får komma samman.

Våra tre ledord är:

MÖTAS – Kyrkan skall vara en naturlig mötesplats, ett centrum i församlingen och socknen.

VILA- Kyrkan är öppen för alla, där får vi stillhet. Där möts vi till andakt och gemenskap.

VÄXA – I kyrkan kan vi få fundera över livets mening, där kan vi få näring för vår andlighet och där får vi växa i den kristna tron.

Rösta på Kyrklig Samverkan – vi har många goda kandidater som du kan kryssa

för! Vill du veta mer se på vår hemsida www.kyrkligsamverkan.se eller kontakta någon av oss!

Peder Fohlin Fole

Birgitta Forsblom Hellvi

Frans Brozén Fårö

Gunnel Larsson Eskelhem

Ragnar Håkansson Väskinde

Ola Björkqvist Tofta

Pia Toftenius Etelhem

Johan Aronsson Fårö

Matilda Ericsson Boge

Johan Asplund Sproge

Anette Wilén Tofta

Charlotta Harrsjö Grahn Bunge

Anne Ståhl Mousa Lummelunda

Helena Andersson Halla

Christina Ahlgren Visby


Vill du ha en kyrka med mycket byråkrati?

Visst är det viktigt att det finns en gemensam ordning som styr vår kyrka, men ibland är vi många som funderar över om inte vår kyrka har blivit allt för byråkratisk. Det som beslutas i kyrkomöte och kyrkostyrelsen ska inte kännas som pålagor utan främja den lokala verksamheten.

Vi anser att mycket av besluten ska fattas lokalt i församlingar och pastorat, det är där verksamheten bedrivs. Stift och rikskyrkan skall främja den lokala verksamheten med stöd och hjälp, för att det är i det lokala arbetet som kyrkan har sin viktigaste roll.

Här på Gotland har vi 92 socknar med kyrkor och andra församlingslokaler, det är där verksamheten skall bedrivas. Vi behöver satsa på att få en grupp människor runt varje kyrka, ett bärarlag som tar ansvar, ideella krafter som vill något med sin sockenkyrka. Det vill vi verka för i kyrklig Samverkan i Visby Stift! Läs mer på vår hemsida www.kyrkligsamverkan.se eller kontakta oss!

Peder Fohlin Fole

Anette Wilén Tofta

Helena Andersson Halla

Ola Björkqvist Tofta

Gunnel Larsson Eskelhem

Johan Asplund Sproge

Charlotta Harrsjö Grahn Bunge

Matilda Ericsson Boge

Christina Ahlgrren Visby

Ragnar Håkansson Väskinde

Birgitta Forsblom Hellvi’

Anne Mousa Ståhl Lummelunda

Frans Brozen Fårö

Pia Toftenius Etelhem

Johan Aronsson Fårö

Eva-Mari Karlsson Kempi, Visby